Algemene Voorwaarden

Definities 

  1. Opdrachtnemer: de partij zoals opgenomen in de offerte waarmee de Overeenkomst tot stand komt. Uitsluitend de partijen genoemd in de offerte zijn partij bij de Overeenkomst. 

  2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Opdrachtnemer een Overeenkomst heeft afgesloten. 

  3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document. 

  4. Dienst: de activiteit(en) die Opdrachtnemer voor Opdrachtgever zal verrichten, zoals in de Overeenkomst gespecificeerd. De Diensten die Opdrachtnemer levert bestaan onder meer het ontwikkelen van websites, (web)applicaties en eventueel huisstijlen. 

  5. Duurovereenkomst: een Overeenkomst die strekt tot het periodiek verrichten/leveren van Diensten gedurende een zekere termijn. 

  6. Framework: een verzameling van reeds door Opdrachtnemer ontwikkelde en in eigendom zijnde componenten (programmatuur/code) waarop Opdrachtnemer eventueel een nieuwe omgeving/applicatie ten behoeve van Opdrachtgever kan bouwen. 

  7. Gebruiker: De gebruiker van de Dienst, welke door Opdrachtgever is opgegeven (bijvoorbeeld een medewerker). 

  8. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, krachtens welke Opdrachtnemer de Dienst zal uitvoeren/leveren, zoals beschreven in de offerte. 

  9. Schriftelijk: op papier. 

 

1: Algemeen  

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
Het Designweb en opdrachtgever waarop Het Designweb deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Tenzij van deze voorwaarden door beiden partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

1. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn voor Het Designweb slechts bindend voor zover Het Designweb zich daarmee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard. 
2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

2: Offertes 

1. Alle offertes en aanbiedingen van Het Designweb zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn van aanvaarding is gesteld. Het Designweb is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij Het Designweb uitdrukkelijk schriftelijk anders verklaard.
2. De door de Het Designweb gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven. 
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeldt.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Het Designweb niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven kosten.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch. 

3: Uitvoering van de overeenkomst 

1. Het Designweb zal zich naar beste kunnen inspannen de overeenkomst met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdracht ever schriftelijk vastgelegde afspraken.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Het Designweb het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Het Designweb zegt dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Het Designweb worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Het Designweb zijn verstrekt, heeft Het Designweb het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Het Designweb is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Het Designweb is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Het Designweb kenbaar behoorde te zijn. 
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Het Designweb de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase goedkeurt.
Opdrachtgever vrijwaart Het Designweb voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden. 


4: Wijziging van de overeenkomst 

1. Indien Het Designweb op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Het Designweb worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Het Designweb. 
2. Het Designweb is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen
voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Het Designweb opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren 

5: Contractduur; uitvoeringstermijn 

1. De overeenkomst tussen Het Designweb en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 
2. Indien er een looptijd in de overeenkomst is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn dient Het Designweb opdrachtgever in kennis te stellen. 

6: Prijzen en betalingen 

1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen, welke van overheidswege worden
opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
2. Tariefswijzigingen kunnen plaatsvinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen door voor Het Designweb van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
3. Betalingen van facturen dienen maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Het Designweb aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
4. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
5. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft. 
6. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen €15 (vijftien Euro) exclusief Btw.
7. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het als dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. 

7: Aansprakelijkheid 

1. Het Designweb en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
2. De aansprakelijkheid van Het Designweb zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen bedrag. 

8: Overmacht 

1. In geval van overmacht is Het Designweb gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
2. Onder Overmacht wordt verstaan: elke vreemde oorzaak welke niet aan Het Designweb kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van kan worden gevergd. 
3. Het Designweb is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider,  domeinnaamregistrant of anderen waarop Het Designweb geen invloed kan uitoefenen. 

9: Intellectuele eigendom en auteursrechten 

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Het Designweb zich de rechten en bevoegdheden voor die Het Designweb toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Het Designweb verstrekte stukken, zoals adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, prototypes, grafische voorstellingen, scripts enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Het Designweb worden gewijzigd, verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 
3. Het Designweb behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 


10: Derden 

1. Het Designweb is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Het Designweb doorgevoerd.
2. Het Designweb is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant. 

11: Eigendomsvoorbehoud 

1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever. 
2. De door Het Designweb vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
3. Door Het Designweb of anderen ontwikkelde scripts en programma's gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Het Designweb.
4. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom - waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan de opdrachtnemer. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend de opdrachtnemer daartoe bevoegd. 
5. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te veelvoudigen.
6. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de 
opdrachtnemer tot Stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. 
7. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens. 

12: Diverse bepalingen 

1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. 
2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 
3. Het Designweb kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds ges loten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten. 
4. Het Designweb heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.